نام كاربري: كلمه عبور:

  اساسنامه

اساسنامه انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران

 

فصل اول کليات

ماده 1: انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران كه در اين اساسنامه به طور اختصار"انجمن" ناميده مي‌شود٬ به عنوان يك انجمن غير دولتي٬ غير سياسي و غير انتفاعي تأسيس مي‌گردد و بر طبق مفاد اين اساسنامه قوانين و مقررات و ضوابط مربوط اداره مي‌شود.

ماده 2: انجمن دارای تابعیت ایرانی است که برای مدت نامحدود تاسیس و مرکز آن در تهران، پونک- اشرفی اصفهانی- خیابان مخبری- پلاک 10- واحد1 است. تغییر محل با تصويب هيأت مديره صورت خواهد پذيرفت و مراتب به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و اعضاي انجمن خواهد رسيد. انجمن می‌تواند طبق ضوابط جهت انجام وظایف خود شعب و يا نمايندگي‌ها را در نقاط مختلف کشور دایر و فعال كند. شرايط تشكيل شعب و يا نمايندگي‌ها مطابق با آيين نامه‌هاي اجرايي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و انجمن مي‌باشد.

 

ماده 3: حدود فعاليت آموزشي٬ پژوهشي و تخصصي انجمن چه از حيث نوع و سطح و چه از نظر ميزان، با توجه به نياز كشور و الزامات ملي و بين‌المللي و در چارچوب قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد.

تبصره: انجمن در راستاي اهداف و راهبردهاي خويش نسبت به امور آموزشي٬ پژوهشي و تحقيقي، با رعايت قواعد اقدام مي‌نمايد.

ماده 4: انجمن در راستاي اجراي بند ك ماده 5 قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/12/69 و اصلاحيه 15/9/1373 قانون مذكور وابسته به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران است و تحت آيين‌نامه از نظر مسئوليت‌هاي ناشي از فعاليتها و اعمال خود، شخصيت حقوقي و مالي مستقل دارد.

تبصره: هر گونه تغيير در اين اساسنامه با اطلاع قبلي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران صورت خواهد گرفت.

ماده 5: انجمن مي‌تواند بر حسب ضرورت و با رعايت ضوابط به منظور توسعه فعاليت‌هاي خود به عضويت مجامع و انجمن‌هاي بين‌المللي مرتبط با استاندارد و كيفيت در آيد.


 

فصل دوماهداف

ماده 6-  اهداف و اختيارات انجمن به شرح زير است:

6-1- ايجاد انسجام و هم‌رأيي در بين دارندگان نشان استاندارد به منظور ترويج فرهنگ استاندارد و كيفيت در كشور

6-2- تبادل نظر و هم‌انديشي اعضاء با يكديگر جهت ارتقاء جايگاه نشان استاندارد ملي ايران در سطح ملي و بين‌المللي

6-3- بررسي كارشناسي پيرامون چگونگي ايجاد اعتماد بيشتر در مصرف‌ كنندگان و جامعه٬ نسبت به نشان استاندارد ملي ايران

6-4- نظام بخشي به انجمن‌هاي صنفي مرتبط كه بخش عمده‌اي از محصولات آنها از نشان استاندارد ملي ايران بهره‌مند گرديده‌اند.

6-5- تشکیل گروهها و کمیته‌های تخصصی و حرفه‌ای جهت تدوين و تجديد نظر استانداردها و بررسی افزايش راههای ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات ایران 

6-6- دفاع قانوني از واحدهاي داراي نشان استاندارد در مراجع ذيصلاح و ذيربط

6-7- استفاده بهينه از كارشناسان٬ صاحبنظران و دانشگاهيان كشور جهت بهبود فرهنگ استاندارد و كيفيت در كشور

6-8- انجام امور ترويجي مناسب جهت توسعه فرهنگ استاندارد كيفيت در كشور

6-9- برگزاري همايش‌هاي ملي٬ منطقه‌اي و بين‌المللي و دوره‌هاي تخصصي مرتبط با استاندارد و كيفيت

6-10- انتشار نشريات تخصصي در زمينه‌هاي استاندارد و كيفيت

6-11- انجام ساير امور و هر فعاليت ترويجي ديگر در زمينه استاندارد و كيفيت 

فصل سوموظايف

ماده 7: وظايف انجمن كه با توجه به اهداف آن در زمينه انسجام و ارتقاء فرهنگ استاندارد و كيفيت در كشور در سازمانهاي بخش عمومي و خصوصي انجام مي‌گيرد، عبارتند از:

7-1- انجام طرح‌هاي پژوهشي - كاربردي و توسعه‌اي در زمينه آموزش و ارتقاء بهبود مستمر فرهنگ استاندارد در كشور

7-2- انجام فعاليت‌هاي مربوط به توسعه فرهنگ استاندارد٬ به گونه‌اي كه نشان استاندارد در ميان مصرف‌‌كنندگان٬ توليدكنندگان٬ عرضه‌كنندگان و ساير آحاد جامعه به عنوان نماد اطمينان و اعتماد مطرح و نهادينه گردد.

7-3- تلاش در جهت اعتبار بخشي به نشان استاندارد ملي ايران در مجامع ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

7-4- ايجاد ارتباط مطلوب و هماهنگ با واحدهاي داراي نشان استاندارد در سطح كشور و فراهم نمودن امكانات لازم جهت معرفي هر چه بيشتر اين واحدها به آحاد جامعه.

7-5- ايجاد بانك اطلاعاتي از واحدهاي داراي نشان استاندارد.

7-6- ثبت رسمي واحدهاي داراي نشان استاندارد و كمك به معرفي هر چه بيشتر اين واحدها به
مصرف‌كنندگان.

7-7- ايجاد ارتباط فعال و مؤثر با نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي مرتبط با استاندارد همچون، IQNET  ISO , IEC , IFAN

7-8- انتشار هفته‌نامه٬ ماهنامه٬ مجلات و نشريات تخصصي مرتبط با استاندارد و كيفيت.

7-9- ايجاد سايت اختصاصي جهت دسترسي كليه اعضاء و طرفهاي ذينفع.

7-10- تلاش جهت جلب كمك‌هاي بخش دولتي و غير دولتي اعم از نقدي و غير نقدي جهت توسعه فرهنگ استاندارد در كشور.

7-11- برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی کوتاه مدت، همايش‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و کارگاههای تخصصی مرتبط  با استاندارد و كيفيت.

7-12- انجام ساير امور مرتبط با موضوع استاندارد و كيفيت.

 فصل چهارم- عضويت و شرايط آن

ماده 8- انواع عضويت در انجمن در 3 گروه زير مي‌باشد.

8-1- اعضاء اصلي حقوقي:

شركت‌ها و بنگاه‌هاي دارنده پروانه نشان استاندارد، آزمايشگاه‌هاي همكار، شركت‌هاي مشاوره‌اي و شركت‌هاي بازرسي كه از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مجوز دريافت نموده باشند مي‌توانند به عضويت اصلي حقوقي انجمن درآيند.

اعضاي اصلي حقوقي از طريق معرفي كتبي نماينده خود، در انجمن مشاركت مي‌كنند.

8-2- اعضاي وابسته:

اعضاي وابسته عبارتند از اعضاي حقوقي و حقيقي كه بدون حق رأي در مجامع، به عضويت انجمن درآيند.

الف- واحدهاي حقوقي فاقد پروانه نشان استاندارد كه در حال اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران مي‌باشند و يا واحدهاي خدماتي كه در جريان دريافت تأييد صلاحيت از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.

تبصره: براي واحدهايي كه فاقد پروانه استاندارد و يا پروانه تأييد صلاحيت هستند، دارا بودن پروانه فعاليت از مراجع ذيصلاح لازم است.

ب- به منظور جلب مشاركت متخصصين مرتبط و استفاده از تجارب و دانش آنها، كليه كارشناسان داراي پروانه كارشناسي استاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

ج- كليه توليدكنندگان كالاهاي غير مشمول مقررات استاندارد اجباري در كشور كه كالاهاي آنها بنا به اظهار توليدكننده منطبق با يك استاندارد، مشخصات فني مشخصي است مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

د- مشاوران، رؤسا، دبيران تدوين استانداردها، اساتيد دانشگا‌ها، متخصصين و مديران كنترل كيفي، كارشناسان كه اساسنامه انجمن را پذيرفته باشند با تصويب هيأت مديره مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.


 

8-3- عضويت افتخاري:

شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه در زمينه‌ ترويج فرهنگ استاندارد و كيفيت كوشش كرده و فعاليت آنها حائز اهميت خاصي باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند بنا به پيشنهاد يكي از اعضاي هيأت مديره و تصويب هيأت مديره مي‌توانند به عضويت افتخاري انجمن درآيند.

ماده 9:  هريك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد. اين مبلغ علاوه بر مبلغي است كه اعضاء در هنگام شروع عضويت (وروديه) پرداخت خواهند كرد و ميزان آن نيز توسط مجامع عمومي ساليانه تعيين مي‌گردد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت ساليانه معاف هستند. 

 


 

فصل پنجم - اركان انجمن

·         مجامع عمومي

·         هيأت مديره

·         بازرس

ماده 10: هيأت مؤسس مركب از آقايان: علي‌اصغر توفيق٬ بهروز رياحي٬ بهروز فروتن٬ محسن‌خليلي عراقي و رضا صحرايي موجبات تأسيس٬ اخذ موافقت‌هاي اصولي مربوط٬ برگزاري مجمع عمومي مؤسسين٬ انتخاب هيأت مديره و بازرسان و ثبت انجمن در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران را فراهم مي‌نمايند. پس از برگزاري مجمع عمومي مؤسسين٬ مسئوليت هيأت مؤسس پايان يافته و به واسطه رابطه تخصصي و تجربي اعضاي هيأت مؤسس با موضوع استاندارد و كيفيت، اين هيأت به "هيأت امناء" با وظايف و اختيارات مشخص تغيير عنوان خواهد داد.

ماده 11-  وظايف و اختيارات هيأت امناء

11-1- انجام كمكها و مساعدتهاي لازم در جهت تدارك ابزارها و امكانات مورد نياز براي رسيدن به اهداف انجمن

11-2- تدوين٬ تصويب و پيشنهاد سياست‌هاي كلي و راهبردي در ارتباط با اهداف انجمن

11-3- تعيين و معرفي آن عده از اعضاي هيأت تصفيه كه بر عهده هيأت امناء است به هيأت تصفيه

ماده 12-  مجامع عمومي

مجامع عمومي بالاترين مراجع تصميم‌گيري و متشكل از اعضاء يا نمايندگان رسمي آنان مي‌باشند.

12-1- تشكيل مجامع عمومي با يك بار درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي و با اعلام روز، ساعت و محل برگزاري مجمع صورت مي‌پذيرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه با امضاء دبير كل براي اعضاء ارسال مي‌گردد.

12-2- اشخاص حقوقي عضو انجمن براي شركت در جلسات مجمع عمومي يك نفر را كتباً به عنوان نماينده تام‌الاختيار شركت با امضاء مديرعامل يا صاحبان امضاء و ممهور به مهر شركت معرفي مي‌نمايند.

12-3- هر نماينده يا عضو انجمن غير از رأي خود نمي‌تواند نمايندگي بيش از يك عضو ديگر انجمن را در مجامع دارا باشد.

12-4- جلسات مجامع عمومي (عادي و عادي به طور فوق‌العاده) در نوبت اول با شركت اكثريت اعضاء  (نصف + يك) رسميت پيدا مي‌كند و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضرين (نصف + يك) معتبر مي‌باشد.

12-5- اخذ رأي در مجامع عمومي انجمن به شكل قيام و قعود مي‌باشد به غير از موارد مربوط به انتخابات هيأت مديره و بازرسان و موارد ديگري كه مجمع معين مي‌كند.

12-6- با رسميت يافتن مجمع به غير از مواردي كه انتخابات هيأت مديره در دستور جلسه باشد تحت رياست رئيس هيأت ‌مديره و در صورت غيبت او توسط نايب رئيس هيأت مديره افتتاح و اداره جلسه را به عهده مي‌گيرد و بلافاصله جهت انتخاب٬ يك منشي و دو ناظر براي مجمع٬ اخذ رأي به عمل خواهد آمد. سپس هيأت رئيسه انتخابي اداره جلسه مجمع را به عهده مي‌گيرد.

12-7- منشي در ابتدا اسامي حاضرين در جلسه مجمع را طي صورتجلسه‌اي به امضاء هيأت رئيسه مي‌رساند، همچنين منشي موظف به ثبت و ضبط مذاكرات و تصميمات مجمع مي‌باشد.

12-8- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه انجمن براي كليه اعضاء لازم الاتباع مي‌باشد.

12-9- حضور نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جهموري اسلامي ايران در كليه جلسات مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) به عنوان ناظر ضروري است و بدون حق رأي اظهار نظر خواهد نمود.

12-10- انجمن موظف است رونوشتي از كليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) را براي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

ماده 13- مجامع عمومي بر دو نوعند:

·         مجمع عمومي عادي

·         مجمع عمومي فوق‌العاده

 

ماده 14- مجمع عمومي عادي انجمن يك نوبت در سال و در چهار ماهه اول سال هجري شمسي طبق ماده ده تشكيل مي‌گردد، تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده به هر تعداد كه لازم باشد بلا مانع است.

ماده 15- وظايف مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوق‌العاده به شرح زير است:

15-1- بررسي و تصويب اساسنامه در مجمع عمومي مؤسسين

15-2- استماع گزارش هيأت مديره درباره عملكرد سال گذشته

15-3- استماع گزارش خزانه‌دار پيرامون بيلان سال گذشته و بودجه سال جاري

15-4- تصويب پيشنهاد هيأت مديره در مورد مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء

15-5- استماع گزارش بازرسان

15-6- بررسي و تصويب ترازنامه و گزارش مالي سالانه هيأت مديره

15-7- تعيين ‌خط مشي انجمن و بررسي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت مديره براي سال‌جاري

15-8- انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره و بازرسان كه مدت مأموريت آنها خاتمه يافته٬ مستعفي شده‌اند و يا فوت نموده‌اند.

15-9- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار


 

ماده 16: هيأت مديره موظف است حداقل 30 روز قبل از اتمام دوره جاري اعضاي هيأت مديره اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي وفق ماده ده بنمايد. در هر صورت تا زمان تشكيل هيأت مديره جديد٬ هيأت مديره قبلي داراي مسئوليت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هيأت مديره انجمن، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايد.

ماده 17: مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده در مواقع ضروري به دعوت هيأت مديره يا بازرسان يا درخواست نصف بعلاوه يك از اعضاء انجمن با رعايت ماده دوازده اساسنامه تشكيل مي‌گردد.

ماده 18: با تشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي به صورت فوق‌العاده توسط بازرسان، مراتب به هيأت مديره اعلام و هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف 15روز از تاريخ وصول درخواست بازرسان، از اعضاء انجمن وفق ماده دوازده براي تشكيل مجمع عمومي دعوت به عمل آورد و در صورت استنكاف، بازرسان مي‌توانند رأساً با رعايت ماده دوازده اقدام نمايند.

ماده 19:  با درخواست كتبي حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء انجمن مبني بر تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده و يا مجمع فوق‌العاده٬ هيأت مديره انجمن بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي، اعضاء را جهت تشكيل مجمع، طبق ماده دوازده دعوت نمايد. در صورت استنكاف هيأت مديره، درخواست كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده را از بازرسان بخواهند و بازرسان مكلف هستند حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده دوازده از اعضاء دعوت نمايند و چنانچه بازرسان نيز امتناع نمايند، درخواست كنندگان مي‌توانند مستقيماً نسبت به دعوت از اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي با رعايت كليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام نمايند.

ماده 20: مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء انجمن و يا نمايندگان قانوني آنان رسميت پيدا مي‌كند و تصميمات آن با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصويب مي‌شود.

ماده 21: در صورت عدم رسميت يافتن جلسات هر يك از مجامع عمومي به علت عدم حصول حد نصاب، حداكثر ظرف 15 روز جلسه بعدي با رعايت ماده 10 از نظر درج آگهي در روزنامه و دعوت از اعضاء انجام و جلسه دوم مجامع عمومي عادي و عادي به طور فوق‌العاده با هر تعداد رسميت خواهد داشت.


 

ماده 22: وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده عبارتند از:

الف)  تغيير و اصلاح اساسنامه انجمن

ب)  عزل انفرادي يا جمعي هيأت مديره و يا بازرسان و انتخاب هيأت مديره و بازرسان جديد

ج)  انحلال انجمن و انتخاب اعضاء هيأت تصفيه

ماده 23 -هيأت مديره:

انجمن به وسيله هيأت مديره‌اي سيزده نفره مركب از يازده نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل از اعضاء صاحب نشان استاندارد و كارت عضويت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران كه به وسيله مجامع عمومي عادي و يا عادي به طور فوق‌العاده يا فوق‌العاده از بين اعضاء و يا نمايندگان قانوني آنان براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند، اداره خواهد شد.

تبصره 1: بعد از اختتام دوره مأموريت هيأت مديره تا انتخاب هيأت مديره جديد٬ كليه مسئوليت‌ها همچنان به عهده اعضاء هيأت مديره قبلي خواهد بود.

تبصره 2: انتخاب هر يك از اعضاء هيأت مديره قبلي براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.

ماده 24: داوطلب عضويت در هيأت مديره عنداللزوم 15 روز قبل از تشكيل مجمع، درخواست كتبي خود را همراه با مدارك مورد نياز به دبيرخانه انجمن تسليم مي‌نمايد.

تبصره 1: در صورتيكه داوطلبي شخصي براي عضويت هيأت مديره قبلاً اعلام نشده باشد، اعلام داوطلبي عضويت در جريان مجمع با تأييد هيأت رئيسه مجمع و با رعايت ساير شرايط عضويت، موضوع ماده 9 بلامانع است.

تبصره 2: بررسي واجد شرايط بودن داوطلبان عضويت در هيأت مديره، قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي توسط هيأت مؤسس و پس از آن به وسيله هيأت مديره منتخب صورت مي‌گيرد. هيأت مديره موظف است واجد شرايط نشناختن داوطلب را ظرف مدت 5 روز از دريافت درخواست، به اطلاع او برساند و در صورت تسليم اعتراض توسط فرد ياد شده تا مدت يك هفته به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، بررسي لازم صورت مي‌پذيرد و نظر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا مي‌باشد.


 

ماده 25: در صورت اخراج و يا انحلال شركت عضوي كه نماينده آن در اركان انجمن داراي سمتي است، مأموريت آن نماينده نيز به تبع شركت متبوع وي منتفي و زايل خواهد شد.

ماده 26: چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو، پس از انتخاب در هيأت مديره و بازرسان انجمن به هر دليلي از سمت مالكيت در شركت يا استعفاء شركت عضو متبوع خود٬ خارج گردد، پس از اعلام شركت به خودي خود از سمتي كه در انجمن دارد معزول و هيچگونه سمتي در انجمن نخواهد داشت و سمت نامبردگان به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز، برابر مقررات، انتخاب به عمل خواهد آمد.

ماده 27: زايل شدن موردي از بندهاي ماده 22 براي هر يك از اعضاء هيأت مديره در طول دوره مأموريت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده 28: در صورت استعفا، فوت و يا عزل اكثريت اعضاي هيأت مديره، انتخابات هيأت مديره، تجديد خواهد شد.

ماده 29: هيأت مديره در اولين جلسه كه بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشكيل مي‌شود از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس، دو نفر را به عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را از بين خود يا خارج از هيأت مديره به عنوان دبيركل انتخاب خواهد نمود.

ماده 30: مدت تصدي هر يك از سمت‌هاي اعضاي هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود. متصديان هر يك از سمت‌ها توسط هيأت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخاب مي‌باشند.

ماده 31: هيأت مديره در مقاطعي كه مشخص مي‌نمايد و يا در مواقع ضروري به دعوت كتبي رئيس يا دبيركل تشكيل جلسه خواهد داد. جلسات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن يا در محل ديگري كه در دعوتنامه معين مي‌شود تشكيل خواهد شد.

ماده 32: در صورت استعفا، فوت و يا عزل هر يك از اعضاء هيأت مديره٬ عضو علي‌البدلي كه در انتخابات رأي بيشتري داشته است، براي باقيمانده دوره هيأت مديره، جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتيكه اعضاء علي‌البدل داراي آراء مساوي باشند انتخاب در هيأت مديره به قيد قرعه به عمل خواهد آمد.


 

تبصره 1: غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت در هيأت مديره خواهد بود.

تبصره 2: تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت، حداقل با دو سوم اعضاء هيأت مديره مي‌باشد.

ماده 33: جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت پيدا مي‌كند.

ماده 34: اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در صورت غيبت او با نايب رئيس است.

ماده 35: مصوبات هيأت مديره با رأي اكثريت حاضرين در جلسه (غير از مفاد تبصره 2 ماده 32 و بند 16 ماده 40 معتبر خواهد بود.

ماده 36 : صورت مذاكرات و تصميمات هيأت مديره در دفتر ثبت و به امضاي حاضرين مي‌رسد.

ماده 37:  شركت اعضاء علي‌البدل و بازرسان در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي، بلامانع است.

ماده 38: هيأت مديره مي‌تواند از بين خود يا خارج، يك نفر شخص حقيقي را به صورت موظف به عنوان دبير كل انتخاب نمايد.

تبصره 1: هيأت مديره مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به دبير كل انجمن تفويض نمايد.

تبصره2: دوره دبيري دبير كل انجمن اعم از اينكه عضو هيأت مديره باشد يا نباشد از مدت مأموريت هيأت مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره3: درصورتي‌كه ‌دبيركل، عضو هيأت‌ مديره نباشد، بدون‌ حق‌ رأي در جلسات هيأت مديره شركت مي‌كند.

ماده 39:  براي انجام امور اداري انجمن اعم از ثبت مكاتبات، تحرير و تكثير آن، طبقه بندي، ضبط، و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق انجمن، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و حفاظت آن، جمع‌آوري قوانين و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط با فعاليت انجمن، تشكيل پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت آنها، انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار آگهي‌ها و ارسال دعوت‌نامه، اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيأت مديره و بازرسان انجمن، اخذ معرفي‌نامه‌هاي نمايندگان شركت‌هاي عضو براي ورود به مجامع، فراهم آوردن امكانات لازم براي تشكيل مجامع عمومي، تنظيم پرسشنامه‌هاي لازم براي استخدام كاركنان مورد نياز، كنترل كيفيت عملكرد و حضور و غياب كاركنان، نگهداري و حفظ اموال و اثاثيه انجمن و تعمير و سرويس به موقع آن، تهيه گزارشات اداري در مورد كارهاي در دست اجرا و مسائل داخلي انجمن، اجراي مصوبات هيأت مديره انجمن و هر اقدامي كه عرفاً براي اداره امور انجمن ضروري است، دبيرخانه‌اي تحت سرپرستي دبيركل تأسيس مي‌گردد.


 

ماده 40- وظايف و اختيارات و حدود مسئوليت هيأت مديره

هيأت مديره نماينده قانوني انجمن است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور انجمن برخوردار است. وظايف هيأت مديره به شرح زير مي‌باشد:

40-1- تهيه و تصويب برنامه بلند مدت (استراتژيك) انجمن بر اساس بخش اهداف اساسنامه و قوانين و مقررات جاري كشور و مصالح مجموعه اعضاء

40-2- افتتاح حساب جاري به نام انجمن در بانكهاي مجاز و واريز كليه وجوهات انجمن و پرداخت هزينه‌ها از اين حساب و در صورت لزوم تحصيل وام

40-3- انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه و عمليات مالي خود به مجمع عمومي

40-4- عقد هر گونه قرارداد و تبديل و تغيير آن در مورد خريد، فروش، اجاره و تملك اموال منقول و غير منقول به نام انجمن بدون قصد و انگيزه تجاري در جذب و جلب منفعت

40-5- اداره امور مالي انجمن با نظارت خزانه‌دار

40-6- دريافت و پرداخت مطالبات و ديون انجمن

40-7- استخدام، عزل و نصب دبيركل و كاركنان انجمن و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و ساير پرداختها، ترفيع، تشويق و تنبيه آنان و تعيين شرايط استخدام مطابق با قوانين موضوعه كشور

40-8- اقامه و استرداد هر گونه دعوي حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاكم قضايي با استفاده از حق تجديد نظر در دادگاه‌هاي استان و ديوان عالي كشور، مصالحه، سازش، استفاده از حقوق و تكاليف مربوط به داوري با حق توكيل غير

40-9- اقدام به هر نوع امر از اموريكه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه، اجراي آن از سوي مقامات دولتي جمهوري اسلامي ايران به انجمن واگذار مي‌گردد.

40-10- انجام اموري كه طبق موازين قانوني براي اداره انجمن و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

40-11- تعيين و اعزام نماينده به كميته‌هاي همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني با رعايت شرايط مندرج در آيين نامه‌هاي مربوطه

40-12- تهيه، تدوين و تصويب مقررات و آيين‌نامه‌هاي داخلي براي اداره بهتر امور انجمن در چارچوب اساسنامه و اختيارات تفويضي

40-13- راهنمايي اعضاء در امور اجرايي، مديريتي، مالي و مالياتي، بيمه، مسائل قراردادي و حقوقي در صورت رجوع به انجمن

40-14- تدوين پيش‌نويس بودجه انجمن بر اساس برنامه بلند مدت انجمن براي تصويب از طريق مجامع مربوطه

40-15- تهيه صورت دارايي‌ها و ديون سال مالي انجمن و ارائه آن به بازرسان و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملكرد ساليانه جهت ارائه به مجمع عمومي حداقل بيست روز قبل از برگزاري مجمع

40-16- هيأت مديره مي‌تواند حداقل با پنج رأي، عضو خاطي از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را از عضويت در انجمن اخراج نمايد و علت اخراج عضو را با ارائه دلايل آن به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كند.

40-17- برگزاري همايش‌هاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحبنظران براي ارتقاء كيفي سطح دانش اعضاء

40-18- تهيه گزارش‌هاي سه ماهه و ساليانه از عملكرد انجمن و ارسال آن به هيأت مؤسس و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران

ماده 41-  خزانه‌دار

خزانه‌دار مسئول اداره امور مالي انجمن بوده و موظف است رأسا يا با بكار گيري پرسنل مجرب، دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي انجمن را تنظيم، وصولي‌ها و پرداختها را كنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمايد و با درخواست بازرسان مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي انجمن، با اطلاع رئيس هيأت مديره يا دبيركل انجمن اسناد مذكور را در محل دبيرخانه در اختيار بازرسان قرار دهد.

ماده 42: كليه اسناد و مدارك مالي تعهد آور با امضاء مشترك خزانه‌دار يا رئيس هيأت مديره و در غياب رئيس با امضاء متفق خزانه‌دار و عضو هيأت مديره و اوراق عادي مكاتبات اداري با امضاء دبيركل و هميشه به مهر انجمن معتبر خواهد بود.


 

ماده 43:  بازرسان

43-1- دو نفر بازرسان اصلي و يك نفر بازرس علي‌البدل توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يكسال انتخاب و انتخاب مجدد آنان براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.

43-2- در صورت فوت، استعفا يا سلب شرايط مندرج در ماده 9 اساسنامه هر يك از بازرسان اصلي، وظيفه او را بازرس علي‌البدل انجام خواهد داد.

ماده 44-  وظايف بازرسان

44-1- نظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومي و قوانين جاري كشور از وظايف بازرسان مي‌باشد و در صورت مشاهده  تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به هيأت‌مديره اطلاع و رفع آن را درخواست مي‌نمايد.

44-2-  بازرسان، ترازنامه تهيه شده توسط هيأت مديره براي تسليم به مجمع عمومي سالانه و همچنين در صورت لزوم كليه اسناد و اوراق مالي انجمن را مورد بررسي قرار داده و موظف هستند نظرات خود را به صورت مكتوب در اختيار هيأت مديره و مجمع عمومي بگذارند.

44-3- بازرسان مكلف هستند حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي گزارش مكتوب خود را تهيه و به هيأت مديره تسليم نمايند.

44-4- بازرسان موظف هستند در كليه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده نظارت نمايند.

ماده 45- دبيركل

دبيركل انجمن از سوي هيأت مديره از ميان اعضاي داخل يا خارج از هيأت مديره انجمن و از ميان افراد واجد شرايط و آشنا به موضوعات استاندارد و كيفيت انتخاب مي‌شود. چنانچه دبيركل از خارج از هيأت مديره انتخاب شده باشد، در كليه جلسات هيأت‌مديره بدون داشتن حق رأي شركت مي‌كند.

وظايف و اختيارات دبيركل به شرح زير است:

1-     اداره كليه امور اجرايي انجمن در جهت مصوبات هيأت مديره

2-    تعيين و نصب كاركنان اداري دبيرخانه

3-     تهيه گزارشات مربوط به بودجه و عملكرد انجمن براي هيأت مديره


 

4-     نظارت بر امور اداري كميته‌هاي تخصصي، نظم برنامه كار كميته‌ها

5-    فراهم ساختن موجبات كار بازرسان قانوني و علي‌البدل به نحوي كه بر اساس برنامه منظم بتوانند به دفاتر شركت دسترسي داشته باشند.

6-     ديگر امور دبيرخانه و اداري انجمن

ماده 46- كميته‌هاي تخصصي

انجمن به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي مطلوب وظايف خود مي‌تواند كميته‌هاي تخصصي ديگري را نيز تشكيل دهد. نوع فعاليت هر كميته، تعداد اعضاء و طرز انتخاب و وظايف آنان بر اساس آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيأت مديره تهيه و تصويب مي‌گردد.

 

 فصل ششم - امور مالي

ماده 47- منابع مالي انجمن عبارت است از:

1- حق عضويت اعضاء

2- كمكهاي بلاعوض و بدون شرط اعضاء و علاقمندان اعم از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي دولتي و يا خصوصي

3- فروش نشريات علمي و فني - تخصصي به هر شكل در زمينه‌هاي شغلي و آمار و اطلاعات مربوط به ترويج فرهنگ استاندارد

4- حق آموزش فني در زمينه ارتقاء محصولات داراي نشان استاندارد

5- حق اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و مشاوره‌اي و كنفرانس‌هاي تخصصي

6- هر نوع درآمد ديگر با تصويب مجمع عمومي


 

 

فصل هفتم- انحلال و تصفيه

ماده 48-  انحلال انجمن به شرح زير صورت مي‌پذيرد:

انحلال انجمن به پيشنهاد سه پنجم از اعضاي هيأت امناء و تصويب مجمع عمومي امكان پذير خواهد بود. پس از تصويب انحلال انجمن، هيأت تصفيه‌اي مركب از شش نفر (دو نفر به انتخاب هيأت امنا، يك نفر نماينده سازمان ملي استاندارد ايران، دو نفر از مجمع عمومي و يك نفر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران) با رعايت مقررات قانوني امر تصفيه را بر عهده خواهند داشت، پس از تصفيه كليه اموال و دارايي‌هاي باقيمانده در اختيار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت.

ماده 49: اين اساسنامه مشتمل بر هفت فصل، چهل و نه ماده و چهارده تبصره در تاريخ 21/5/85 به تصويب اعضاي هيأت مؤسس رسيد.

 ماده 49 مكرر: اين اساسنامه در تاريخ 20/3/91 تجديد نظر شد و به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران رسيد.

 


© 1393
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران می باشد
193809