نام كاربري: كلمه عبور:

  در باره انجمن

آشنايي با انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران

  اهميت تدوين استانداردها, اجرا و نظارت بر آنها قطعاً در كشورها به ويژه در كشوري با وسعت و جمعيت كشور ايران غير قابل انكار است و از طرفي اجرا و اعمال الزامات استاندارد در تمامي سطوح و با حجم گسترده آن از عهده مؤسسه استاندارد با توجه به محدوديت امكانات, نيروي انساني كارآمد و تجهيزات فني, ساخته نخواهد بود و نيازمندي اين مؤسسه همواره به نهادها و تشكل‌هايي كه بتوانند در حكم بازوي توانمند اجرايي و ناظران آگاه و بي‌طرف او عمل كنند به شدت احساس مي‌شد.

از همين رو در اواسط سال 1385 فكر تشكيل انجمن ايجاد شد و با كمك جمعي از صاحبنظران, خبرگان و صنعتگران بزرگ كشور كه معتقد به نقش استاندارد و واقف به اهميت كيفيت بودند انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران با اهداف زير تأسيس شد:

-    افزايش توان رقابتي كسب و كار و توليد كشور با رويكرد به رعايت الزامات استاندارد و توجه ويژه به مقولة كيفيت ترويج تفكر توسعه اقتصادي استاندارد محور پاسداري توأمان از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان صيانت از علامت استاندارد ايران به عنوان اعتبار و هويت محصولات و خدمات داخلي توسعه مباني فرهنگ استاندارد و علامت استاندارد ايران به مثابه نماد ملّي افشاي كالاها و خدمات فاقد كيفيت و خارج از استاندارد ترويج فرهنگ مبارزه با خريد و مصرف كالاهاي قاچاق و فاقد هويت ترويج انديشه عملي رقابت سالم و سازنده در ميان واحدهاي توليدكننده اقلام مشمول استاندارد و داراي نشان با هدف ارتقاء سطح كيفيت كالاها و خدمات صادراتي و سرانجام تقويت باور احترام به فرهنگ و علامت استاندارد به عنوان عنصر تأمين‌كننده سلامت, ايمني بهداشت عموم مردم.

انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران وظيفه دارد تا به عنوان تشكلي معناگرا, واقع‌بين و معتقد به توسعه مباني اقتصادي مشكلات و نيازمنديهاي توليدكنندگان و انتظارات آنها را نزد سازمانهاي دولتي ذيربط علي‌الخصوص مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مطرح و به جدّ پيگير راه حل براي رفع معضلات باشد. انجمن خود را نماينده و سخنگوي توليدكنندگاني كه امكان دسترسي سهل و آسان به مراجع رسمي را ندارند, مي‌داند تا بدين ترتيب نقش سازنده و مؤثر در پاسخگو كردن مسئولان به مخاطبان را ايفا كند.

حمايت از جايگاه استاندارد و طرح مطالبات به حق صاحبان صنايع از ديگر تكاليفي است كه انجمن به دنبال آن است.

 


© 1393
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران می باشد
193827