نام كاربري: كلمه عبور:

  نحوه عضويت در انجمن
 

شرائط عضويت:

الف - تابعيت ايراني

ب- متدين به يكي از اديان رسمي كشور

ج- داشتن كارت معتبر عضويت در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و یا کارت بازرگانی

د- دارا بودن پروانه بهره برداري فعال از وزارت صنايع و معادن براي واحد هاي توليدي و پروانه فعاليت از مراجع ذيصلاح براي واحدهاي خدماتي

ه- پرداخت وروديه و حق عضويت

و- كليه اعضاي انجمن موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آيين نامه هاي مصوب هيات مديره و مقيد به همكاري جهت دستيابي به اهداف انجمن مي‌باشند

وروديه، حق عضويت و نحوة پرداخت:

طرح پیشنهادی هیأت مدیره به مجمع برای افزایش حق عضویت به شرح ذیل مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید. شرکت های عضو به سه دسته تقسیم می گردند.

1- سرمایه ثبت شده شرکت کمتر از 100 میلیون و یا 20 نفر شاغل همان 300/000 تومان بدون تغییر

2- سرمایه ثبت شده بیش از 100 میلیون و کمتر از 500 میلیون و یا شاغلین بیش از 20 نفر و کمتر از 50 نفر 500/000 تومان

3- سرمایه ثبت شده بیش از 500 میلیون کارکنان بیش از 50 نفر 700/000 تومان تصویب شد.

حق تمدید عضویت به میزان نصف حق عضویت فوق الذکر منظور گردید.

حق عضویت اشخاص حقیقی کماکان 50/000 تومان بدون تغییر باقی ماند.

شمااره  حساب جاري 0046783654 بانك تجارت شعبه سهروردي شمالي كد 370 به نام انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران.

 

دريافت فرم عضويت (pdf)

 

© 1393
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران می باشد
193814